Algemene voorwaarden Punto.

1. Algemene clausule
De algemene voorwaarden van Punto. hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Zo doet de opdrachtgever – tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen – afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Leveringsvoorwaarden
De opdrachtgever stelt Punto. in staat de moeilijkheidsgraad van de te schrijven of te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door Punto. aanvaarde opdracht zal steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden door Punto., met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

3. Offerte
Offertes zijn slechts 30 kalenderdagen geldig en dienen na deze periode herzien te worden. Een offerte dient ter goedkeuring, ondertekend door de klant, terugbezorgd te worden aan Punto., met vermelding van datum en naam. Onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in een offerte, worden als niet inbegrepen beschouwd, waardoor de klant er ook geen aanspraak kan op maken.

4. Aansprakelijkheid

A. van Punto.
Punto. is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Punto. moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever. Punto. is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koerierbedrijven, post …) of wanneer de tekst of vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal Punto. instaan voor het verlies van de tekst of vertaling door derden (koerierbedrijven, post …). Punto. kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde input.
Punto. aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde tekst of vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd gebruikt wordt. De aansprakelijkheid van Punto. is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag van de tekst of vertaling met een maximum van 1000 euro.

B. van de opdrachtgever
De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Punto. alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

5. Klachten: termijn van indiening en motivering
Elke factuur die niet binnen 8 kalenderdagen wordt geprotesteerd, wordt geacht aanvaard te zijn. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet! Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de tekst of vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.. Het ongemotiveerd weigeren van een tekst of vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur!

6. Annulering van de opdracht
Bij een eenzijdige annulering van de opdracht door de opdrachtgever zal deze een vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding zal bestaan uit het al daadwerkelijk gepresteerde werk en het voorafgaand opzoekingswerk. Punto. mag een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20 % van het factuurbedrag.

7. Aanvulling/wijziging van de opdracht
Iedere aanvulling en/of wijziging na het verstrekken van de opdracht wordt als een afzonderlijke opdracht beschouwd.

8. Hoedanigheid van de opdrachtgever
De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van de auteur van de vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.

9. Betaling
Overeenkomstig artikel 4 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties d.d. 02/08/2002, dient de factuur betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten met zich mee (gelijk aan 1% per maand vanaf de factuurdatum), alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro als schadevergoeding) bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Beide partijen komen overeen dat per verzonden aanmaning een bijkomende administratieve kost van 25 euro mag aangerekend worden aan de geadresseerde van de aanmaning.

10. Bevoegde rechtbank
De tussen partijen gesloten overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

11. Beroepsgeheim en deontologie
Punto. is gebonden door het beroepsgeheim. Dat impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de tekst of de vertaling. Punto. verbindt zich ertoe steeds schrijfwerk van goede kwaliteit te leveren.

12. Tariefstructuur
Betreffende de per uur betaalde diensten (revisie en/of vertaling), worden de bedragen in overleg met beide partijen overeengekomen. Elk begonnen kwartier telt als een volledig kwartier. Punto. heeft het recht het minimumtarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend- of nachtwerk of wanneer het werk bijzondere terminologische opzoekingen vereist. In dat geval zal Punto. de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in zijn orderbevestiging aan de opdrachtgever.